KUŹNIA TALENTÓW

Utworzono dnia 13.03.2024

Informujemy, iż w ramach zapewnienia trwałości projektu prowadzimy zajęcia w poszczególnych oddziałach PWD Kuźnia Talentów.
Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w Biurze Projektu PWD Kuźnia Talentów, które mieści się w Urzędzie Gminy Trzciana. Adres: 32-733 Trzciana 302 oraz w poszczególnych oddziałach Placówki Kuźnia Talentów zlokalizowanych w Zespole Placówek Oświatowych w Trzcianie, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kamionnej, Szkole Podstawowej im. Edwarda Dembowskiego w Kierlikówce, Szkole Podstawowej w Leszczynie oraz Szkole Podstawowej im. Św. Kingi w Łąkcie Dolnej.
Placówka Wsparcia Dziennego „Kuźnia Talentów” prowadzi zajęcia w ramach tzw. trwałości projektu „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana” nr RPMP.09.02.01-12-0656/19. Realizatorem projektu nr RPMP.09.02.01-12-0656/19 pt. „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana” jest Collegium Progressus z siedzibą w Gródku n/Dunajcem 28, 33-318 Gródek n/Dunajcem w partnerstwie z Gminą Trzciana, 32-733 Trzciana 302.
Projekt współfinansowano przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany był w okresie od 01.06.2020 do 31.05.2023 r. Podstawą działania Placówki Wsparcia Dziennego jest w szczególności Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Obszarem działania Placówki jest Gmina Trzciana.

 

Fundacja Collegium Progressus w partnerstwie z Gminą Łabowa realizowała projekt pn.: projektu „Kuźnia Talentów” Placówka Wsparcia Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Gminie Trzciana” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu: 3 356 482,00PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 2 853 009,70 PLN